... to arteterapeutyczny ruch osób niepełnosprawnych, instruktorów i wolontariuszy, którzy poprzez całoroczną pracę artystyczną dążą do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

You are here: Start Centrum arteterapii ŚDS "Akademia Artystyczna" ŚDS "Akademia Artystyczna"

ŚDS "Akademia Artystyczna"

Od 19 grudnia 2011r. w Centrum Arteterapii w Lublinie przy ul. Wyścigowej 31 rozpoczęły się zajęcia w nowo otwartym Środowiskowym Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna". Jest to pierwszy tego typu ośrodek arteterapeutyczny w Polsce.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna” świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Cele działalności „Akademii Artystycznej”:

1. Pomoc uczestnikom ŚDS do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w zwiększaniu zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej,
2. Wspieranie uczestników ŚDS w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,
3. Dążenie do podniesienia jakości życia uczestników ŚDS i ich funkcjonowania w społeczeństwie,
4. Odciążenie rodziców/opiekunów w sprawowaniu codziennej opieki nad osobą niepełnosprawną, umożliwienie im kontynuacji zatrudnienia lub podjęcie pracy zawodowej, poprawa jakości ich życia,
5. Wspomaganie leczenia problemów zdrowotnych,
6. Włączenie uczestników domu do życia kulturalnego miasta, województwa, kraju, zarówno na poziomie odbiorców jak i (współ)twórców kultury, i co się z tym wiąże – działania na rzecz poszerzenia świadomości w społeczności lokalnej w zakresie wiedzy na temat osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami autystycznymi.
Aktywizacja uczestników domu skierowana będzie na rozwój ich kreatywności oraz rozwijanie zakresu kompetencji osobistych i społecznych. Główną formą terapii i wsparcia uczestników ŚDS będzie angażowanie uczestników w indywidualne i zespołowe działania arteterapeutyczne oraz współorganizację imprez artystycznych dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Usługi świadczone przez ŚDS będą obejmowały w szczególności:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu w oparciu o metody arteterapeutyczne (techniki parateatralne), w tym: trening samoobsługi, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening społeczny;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (techniki dramowe), w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, z sąsiadami, z innymi osobami podczas zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań sztuką, literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, uczestnictwo i współtworzenie kultury;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym: choreoterapię, zajęcia z zakresu technik pracy z ciałem (ekspresja ciała, „autokomunikacja”), zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
9) umożliwienie uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywania gorącego posiłku;
10) inne formy postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem form arteterapeutycznych przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.


 

Kadra ŚDS :Copyright © Nieprzetetarty Szlak 2021